• 18:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:46

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:51

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:56

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:46

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:46

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:46

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,558,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,847,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,876,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,986,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,263,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,254,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,162,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی