• 17:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  یکشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  یکشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری