• 14:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:50

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:21

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,999,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:55

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:26

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری