• 19:00

    چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 20:31

    چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,167,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی