• 19:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:01

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:01

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:01

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:01

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,182,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی