• 10:45

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:16

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:46

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:16

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:16

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:50

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 11:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:31

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری