• 17:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:41

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:41

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:46

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری