• 13:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:16

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:16

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:46

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:16

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:16

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:16

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:46

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:11

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:11

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری