• 22:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:31

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:31

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:11

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:01

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:11

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:11

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:01

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی