• 18:30

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:26

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:50

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:21

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:50

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:21

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:26

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:26

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:26

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:26

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,695,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:26

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:26

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,772,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:26

  جمعه,04 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی