• 10:50

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:21

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:21

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:16

  یکشنبه,15 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری