• 20:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:16

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:16

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:16

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:11

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,425,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:31

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:21

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری