• 12:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:01

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:01

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:01

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:01

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:01

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:46

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:46

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:01

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:15

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:46

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:01

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری