• 13:05

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:36

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:01

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:16

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : U
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:25

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:25

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:01

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:05

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:36

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:05

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:36

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:01

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:05

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:36

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:01

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:16

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:01

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:01

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:05

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:36

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:20

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:51

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:01

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:31

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:05

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:36

  سه شنبه,12 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری