• 12:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:36

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:41

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:16

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:36

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری