• 23:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  چهار شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  چهار شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  چهار شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:16

  چهار شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:46

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:10

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:41

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:06

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری