• 12:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:16

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : J
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:06

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
چارتری