• 06:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,558,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی