• 12:30

  سه شنبه,01 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:27

  سه شنبه,01 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:30

  سه شنبه,01 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:27

  سه شنبه,01 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی