• 17:45

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,504,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:50

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,527,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:50

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:50

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,831,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,903,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:55

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:50

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:40

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,982,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:40

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 09:35

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:40

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:35

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:50

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:45

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  چهار شنبه,05 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری