• 05:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,892,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,388,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,545,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی