• 07:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,815,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,124,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 19:55

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:50

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی