• 13:20

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:05

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:05

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 20:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:20

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:35

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,556,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری