• 22:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,989,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,201,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی