• 23:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:55

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,929,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:25

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:25

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:55

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,353,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:40

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,428,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:55

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,449,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:25

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:25

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:55

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,534,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:35

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:30

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 13:05

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:40

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:30

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,856,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:25

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری