• 13:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی