• 15:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 03:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 04:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,558,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,802,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,982,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 03:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 04:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 13:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,163,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,449,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 03:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 04:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی