• 07:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,570,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,940,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 07:55

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,107,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,107,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 05:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:25

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری