• 11:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 11:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,058,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری