• 09:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:39

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : L
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:54

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 15:09

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی