• 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:25

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:49

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,023,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:15

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 15:39

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 15:39

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 15:39

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,384,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:15

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 15:39

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,464,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:44

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:44

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:44

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:44

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,602,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:44

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,969,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:25

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:49

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,245,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:44

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,324,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:15

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 15:39

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
11,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی