• 09:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:24

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:24

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری