• 10:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,291,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,798,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,911,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی