• 13:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:04

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:39

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,035,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:04

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:04

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی