• 09:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:49

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:24

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:24

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,261,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:24

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,261,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,261,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری