• 15:30

    چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 15:30

    چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری