• 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,815,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی