• 07:05

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 09:25

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:05

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 09:25

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری