• 15:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
10,495,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
12,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی