• 11:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,353,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:20

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری