• 17:40

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:16

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:01

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:16

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,140,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,254,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:16

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی