• 16:15

    پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 17:46

    پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی