• 09:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:21

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:21

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:41

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری