• 16:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:16

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:20

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:51

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:31

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری