• 09:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:01

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:51

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,400,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:51

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:40

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 09:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:51

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:46

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:01

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:51

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:51

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:51

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:40

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:45

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:16

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری