• 09:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:31

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:31

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:01

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:11

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,182,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی