• 07:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:01

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:01

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,132,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:26

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,329,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:26

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,525,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:01

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,525,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:26

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:26

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : McDonnell Douglas
چارتری