• 19:10

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:41

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:01

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:10

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:41

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:01

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 09:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:21

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
9,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:01

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:01

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری