• 09:25

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:56

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:06

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:25

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:56

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:46

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:46

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:06

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:06

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:06

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:06

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:25

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:56

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:25

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:56

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,772,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی