• 11:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:46

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:46

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:16

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:21

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:46

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:31

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:31

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری