• 16:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:31

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری