• 11:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:41

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,071,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:41

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,341,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:41

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:41

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:41

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,844,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:41

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
8,618,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:01

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,167,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی