• 20:20

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:51

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:20

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:51

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:01

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:31

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:10

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:41

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:20

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:51

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:10

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:41

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:46

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:46

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:46

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:46

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری