• 12:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:01

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:01

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,620,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:21

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:16

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:51

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,876,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:51

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:16

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,958,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:51

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,254,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:51

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:51

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,162,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:51

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی