• 10:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : L
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:41

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:41

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری