• 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : L
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : L
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:46

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:01

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:31

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:31

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:01

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری