• 11:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری