• 10:15

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:40

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:40

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:40

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:40

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:15

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی