• 13:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:50

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:50

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,500,010 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:50

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,519,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:50

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:50

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,717,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی