• 13:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
13,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
13,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
14,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری