• 12:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,629,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,282,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی