• 19:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : McDonnell Douglas
چارتری