• 13:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,947,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
8,528,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
8,991,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
10,268,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,20 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
10,849,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی