• 12:50

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:50

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,03 اسفند

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری