• 10:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری