• 13:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری