• 10:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
13,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری