• 10:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی