• 21:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,075,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,097,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,284,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,358,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,449,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,647,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,677,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,976,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,057,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,153,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,153,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,251,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,251,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,372,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,599,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,732,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,940,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,097,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 01:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
11,849,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی