• 22:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,077,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,967,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,078,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 04:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 05:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,351,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:35

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:05

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 04:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 05:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,924,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,228,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,228,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:35

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:05

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:20

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:50

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:30

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,01 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,984,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,143,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
11,952,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
11,952,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی