• 22:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:35

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,056,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 23:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 01:00

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:35

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,215,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,215,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,427,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 09:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,798,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,798,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,074,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,074,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,911,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,911,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,995,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی