• 20:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,478,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,549,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,915,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,005,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,079,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:25

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:55

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,253,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:40

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:05

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:35

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,140,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:45

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:20

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:50

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,379,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی