• 21:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 21:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,627,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,08 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  سه شنبه,08 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,894,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,188,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,477,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,044,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی