• 04:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 05:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 04:20

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 05:50

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:25

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:55

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:55

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:40

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:50

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,343,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:20

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:35

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:05

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,597,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:25

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:55

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:55

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:25

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,618,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:55

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:55

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:25

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,611,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,869,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:55

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:25

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:20

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:50

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:55

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,104,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,155,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,331,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:05

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,548,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,548,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,548,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی