• 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,525,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,646,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,825,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,964,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,125,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,356,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,425,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:10

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 05:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,725,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,970,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی