• 19:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,846,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,846,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:55

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,935,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:55

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 01:25

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:55

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 01:25

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 14:35

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:05

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,084,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,084,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,170,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 21:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:55

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,279,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:55

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,126,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی