• 07:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 14:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 08:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:05

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:35

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:25

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:55

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 20:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,914,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : نامشخص
چارتری
 • 17:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,044,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,044,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی