• 20:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,842,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,083,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,083,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,083,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,245,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,325,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,325,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,325,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:10

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,567,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,567,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:10

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:10

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:40

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,642,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:10

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,808,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:05

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 12:05

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:05

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 17:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:20

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:50

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,448,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:05

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,660,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:05

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:35

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:45

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:15

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:30

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:10

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  سه شنبه,12 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری