• 12:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 14:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
  • 13:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
  • 13:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 21:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,915,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
  • 13:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
  • 13:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 15:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 16:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 15:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 16:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 13:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 12:40

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 14:10

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 21:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,990,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 14:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
  • 14:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:00

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
  • 13:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
  • 22:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 22:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 21:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,101,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
  • 22:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 22:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
  • 21:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 05:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 07:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 17:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 17:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 17:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 17:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 21:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 16:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 18:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
  • 07:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 09:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 18:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 20:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:00

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:00

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 05:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 06:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 05:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 06:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 06:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 08:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,826,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
  • 22:25

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:55

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:00

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
  • 06:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 07:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 06:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 07:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 06:35

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 08:05

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
  • 22:20

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:50

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:00

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 06:35

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 08:05

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 13:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
  • 17:35

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 19:05

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
  • 14:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : نامشخص
چارتری
  • 14:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
  • 14:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 13:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 14:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 17:35

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 19:05

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
  • 19:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 21:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
  • 22:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 09:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 11:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
  • 10:15

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 11:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,110,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
  • 13:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
  • 19:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 21:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,378,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
  • 14:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
  • 22:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:00

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 22:45

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:15

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 21:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
  • 06:35

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 08:05

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,947,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
  • 19:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 21:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
  • 14:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 16:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:00

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
  • 22:25

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:55

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
  • 22:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 00:00

    دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
  • 22:25

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 23:55

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
  • 19:30

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 21:00

    یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,715,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی