• 21:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,290,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,311,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,311,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,311,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:50

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,512,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,512,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,512,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  شنبه,25 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,703,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,703,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,862,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,085,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 09:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,104,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,382,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,954,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,954,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,993,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:35

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی