• 20:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:57

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:57

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,232,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:57

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری