• 10:35

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:32

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,762,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:42

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:42

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:42

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:42

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:42

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,842,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری