• 18:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:53

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
8,963,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:53

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
8,963,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:53

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,387,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:53

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,387,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:53

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:53

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:53

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
10,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:53

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
10,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی