• 19:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:38

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:38

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,748,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:38

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
10,468,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:38

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
10,468,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:38

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
11,104,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:45

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:38

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
11,104,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی