• 18:55

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:48

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
11,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:55

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:48

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
11,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:55

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:48

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
13,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:55

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:48

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
13,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:55

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:48

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
14,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:55

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:48

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
14,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری