• 10:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:38

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,562,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:38

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,562,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:38

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,441,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:38

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,441,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی