• 11:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:03

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:03

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:03

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:10

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:03

  یکشنبه,05 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی