• 23:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:37

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:07

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:37

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:40

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:02

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:37

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,710,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:40

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:02

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:37

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:37

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,582,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:07

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 16:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:07

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:37

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:32

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:32

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:22

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:22

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:07

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:07

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Canadair
سیستمی