• 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:22

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:22

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:07

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری