• 12:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,681,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,690,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:20

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:42

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,735,020 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,735,020 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,781,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,781,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,781,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : W
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:07

  پنجشنبه,03 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,919,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,951,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,019,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:20

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:42

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,099,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:07

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:07

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:07

  پنجشنبه,03 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,502,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 18:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:40

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:02

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,735,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:20

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:42

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:07

  پنجشنبه,03 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,883,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:40

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:02

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:25

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:37

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,128,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:07

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,128,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,128,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:40

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:02

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:25

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:47

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,286,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : BAe
چارتری
 • 21:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:57

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:50

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:12

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,604,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:20

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:42

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:57

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,825,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:57

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : BAe
چارتری
 • 14:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:52

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,268,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:32

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,268,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی