• 06:00

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,610,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:22

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:10

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 08:32

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:37

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:10

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 08:32

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:10

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 08:32

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:15

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:37

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,817,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:22

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:22

  یکشنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری