• 08:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری