• 13:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
13,612,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری