• 11:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,717,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی