• 13:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:15

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی