• 10:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,631,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری