• 20:10

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:10

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
11,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:10

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:10

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
12,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:10

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:10

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
13,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری