• 12:15

    چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
  • 14:15

    چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی