• 14:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : McDonnell Douglas
چارتری