• 18:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 20:15

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری