• 10:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:30

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:30

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,629,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:00

  دوشنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,282,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی