• 08:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:00

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,282,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:30

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری