• 19:00

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:00

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:00

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:00

  شنبه,27 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری