• 13:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی