• 11:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 13:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 14:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,406,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی