• 10:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
13,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
13,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
13,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری