• 10:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی