• 20:25

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:18

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
10,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:25

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:18

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
10,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی