• 08:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:18

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,441,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:18

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,441,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی