• 13:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:08

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
11,288,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:08

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
11,288,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:08

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
11,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:08

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
11,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:08

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
12,629,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:08

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
12,629,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی