• 16:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:43

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:50

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:43

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی