• 12:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:58

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:58

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:58

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,402,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:05

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:58

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,402,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی