• 08:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:23

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,242,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:23

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,242,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی