• 22:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:08

  سه شنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:08

  سه شنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:08

  سه شنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,797,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:08

  سه شنبه,07 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,797,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی