• 23:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  چهار شنبه,04 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  چهار شنبه,04 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,908,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:39

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,908,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,908,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:39

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,908,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 20:39

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,109,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:39

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,120,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:39

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:39

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:39

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,456,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:45

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:54

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:54

  سه شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری