• 22:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,089,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,362,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,636,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,815,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,995,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,170,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 17:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,681,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی