• 23:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 00:09

  یکشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 00:09

  یکشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:39

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 16:39

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:39

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:10

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:19

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:39

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  شنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  شنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,541,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری