• 22:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:59

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,625,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:59

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:59

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,224,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:25

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:34

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:25

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:34

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:59

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,514,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,514,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,514,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:00

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:09

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,514,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:05

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:14

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,515,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:39

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 18:05

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:14

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
11,001,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:05

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:14

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
13,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:05

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:14

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
15,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:05

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:14

  یکشنبه,10 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
17,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی