• 21:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:39

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:49

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:29

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:14

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:39

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:39

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:39

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:14

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:49

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:29

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:39

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:20

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:29

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی