• 23:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:39

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:39

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:39

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,041,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:54

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:24

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:29

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:24

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:29

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:35

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:44

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:54

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:39

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:35

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:44

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی