• 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:20

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:29

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:59

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  یکشنبه,04 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 20:39

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:09

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:59

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:20

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:29

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 20:39

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 16:09

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:09

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 10:09

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی