• 23:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:54

  چهار شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:39

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 23:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:54

  چهار شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:10

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:19

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:10

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:19

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,827,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:39

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,966,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:49

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:39

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,496,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:49

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:54

  چهار شنبه,03 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:44

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:09

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:44

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری