• 18:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:49

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,461,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:40

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:49

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,041,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:09

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:09

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری