• 13:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:59

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:59

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:14

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:49

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:49

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,442,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,442,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:29

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,460,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,627,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,627,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,810,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,810,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:14

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,178,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,178,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:49

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,913,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,117,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:14

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی