• 18:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:39

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,825,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:39

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:39

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,162,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:39

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,833,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,833,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,833,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:34

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,833,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,833,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:39

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,833,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:39

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:39

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 01:04

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,895,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری