• 22:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,625,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,825,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری