• 08:15

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:24

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 20:24

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 20:24

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 20:49

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,671,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:15

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:24

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 20:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:15

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:24

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 12:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 06:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:40

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 20:49

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,926,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:00

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 20:09

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:35

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 23:44

  سه شنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی