• 09:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:54

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:54

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:54

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,304,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:54

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:54

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:19

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,660,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:19

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,668,240 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:19

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,833,600 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,866,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:44

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,876,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 23:19

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 23:19

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,035,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:44

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,035,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 10:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,141,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 23:19

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:05

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:44

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,226,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:44

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,438,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:44

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,671,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:35

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 19:44

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,926,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:05

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,240,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,037,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:24

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:05

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 17:14

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 18:39

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
 • 22:09

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,537,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی