• 10:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:29

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:54

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:45

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:54

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:39

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:49

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری