• 10:00

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
1,893,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:00

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:35

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,423,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:40

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,432,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : IV
مدل : VR
چارتری
 • 06:40

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:05

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:35

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,741,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:05

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:20

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:25

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:50

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : IV
مدل : IV
چارتری
 • 17:20

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:40

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:50

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,522,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:35

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:35

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:45

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:40

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:35

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:40

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:15

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:25

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
5,851,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  جمعه,31 خرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
7,606,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی