• 06:45

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
1,893,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:25

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,155,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:35

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:45

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,169,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:35

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,284,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:15

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:25

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,359,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,359,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:35

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:35

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:15

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:25

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,677,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:35

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,677,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,784,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:00

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:10

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:35

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:15

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,996,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:00

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:10

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:15

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:25

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,335,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:40

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  شنبه,31 فروردین

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
4,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری