• 15:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
12,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
13,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
13,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
13,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری