• 17:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:45

  چهار شنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
3,615,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی