• 11:30

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
6,051,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:35

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
6,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
6,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:30

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 11:30

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
7,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 11:30

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
7,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 11:30

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
7,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری