• 06:10

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,981,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:10

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,527,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:10

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,831,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:10

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,451,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:05

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  پنجشنبه,06 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی