• 13:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,548,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری