• 18:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی