• 13:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,073,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:05

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:05

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:05

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:05

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:05

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,648,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:05

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,648,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
سیستمی
 • 13:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,654,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 10:00

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  چهار شنبه,05 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری