• 13:50

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:50

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:50

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:50

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری