• 16:00

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:00

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری