• 06:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:35

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:35

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:35

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:20

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:35

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:50

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,843,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,884,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,545,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:20

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:20

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی