• 19:45

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,869,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 22:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,120,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:10

  جمعه,29 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  جمعه,29 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,124,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی