• 16:15

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:40

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,727,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:40

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,991,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:40

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 05:40

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,389,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:05

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,636,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:05

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:05

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,975,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:05

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:05

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,484,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:10

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:05

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,18 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,982,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی