• 08:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,262,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,352,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,368,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,558,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,802,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,929,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,088,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,353,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:45

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,724,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی