• 05:00

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:55

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:15

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:15

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:15

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:55

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی