• 15:35

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:35

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,349,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:35

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:35

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی