• 08:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,709,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 21:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,027,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:55

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,107,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,648,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 19:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:10

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 05:35

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری