• 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,213,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,533,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,639,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,895,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 18:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,201,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی