• 15:00

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:08

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:10

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:18

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:00

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:08

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,027,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:58

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه شهدای ایلام , ایلام ، ایران
3,470,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری