• 13:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,846,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,846,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:35

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:15

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:20

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:35

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,507,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:20

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,958,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:35

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:45

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,622,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,146,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,540 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:40

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی