• 09:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:25

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:25

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:25

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,402,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:25

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,28 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,667,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,757,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,847,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,006,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,28 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,173,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,324,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,642,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,28 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,727,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 10:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,110,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:20

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:50

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:20

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:50

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:20

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:50

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:25

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,792,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری