• 09:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,890,250 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:55

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,935,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,101,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,170,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:05

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,501,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,501,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,585,500 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,640,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,990,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:55

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:35

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:05

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,274,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,112,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی