• 17:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
15,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
15,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
15,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
16,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
17,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
17,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
17,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
17,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,12 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
17,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری