• 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:40

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 10:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:20

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:50

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:40

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:40

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری