• 08:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,005,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,005,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,005,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  دوشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
11,210,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی