• 11:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,364,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:15

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:35

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:05

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 09:50

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,082,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری