• 15:15

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:03

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:15

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:03

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:05

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:53

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:05

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:53

  چهار شنبه,29 آبان

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
3,928,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی