• 16:00

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:48

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:48

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:50

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:38

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
2,889,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:50

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:38

  پنجشنبه,02 خرداد

فرودگاه رشت , رشت ، ایران
3,176,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی