• 12:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:32

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:02

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:07

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:57

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:35

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:57

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:22

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:12

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:07

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:52

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:32

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:07

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:45

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:07

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:32

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:25

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,479,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,917,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,917,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی