• 23:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,317,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:47

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,523,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,614,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,746,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:17

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:47

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:32

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : W
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:17

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,582,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:47

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,582,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:47

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 23:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,802,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:32

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:22

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:22

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:47

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:17

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:25

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:45

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:07

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 17:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:17

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:17

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,369,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 17:55

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:17

  چهار شنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,369,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری