• 19:00

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:52

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,740,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:42

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:07

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:47

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:42

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,791,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:52

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:52

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:52

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:50

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:12

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:47

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:47

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:42

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:42

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:07

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:25

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:37

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,043,600 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:37

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:52

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:52

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:42

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,109,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:02

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 15:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,745,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:05

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:27

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,745,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 23:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:52

  دوشنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,006,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:52

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:37

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,655,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:02

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:35

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:57

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,895,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 11:40

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:02

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,017,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:20

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:42

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,024,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  یکشنبه,01 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,455,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی