• 23:55

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:17

  دوشنبه,04 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
27,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:52

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
28,758,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:52

  یکشنبه,03 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
32,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری