• 13:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:52

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,460,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : G
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:37

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,670,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:47

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,742,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,081,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:47

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:25

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:15

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:37

  دوشنبه,28 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,205,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : X
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:32

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:12

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,419,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:32

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:52

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 20:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : BAe
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:12

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:07

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:30

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی