• 08:25

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:45

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:07

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:57

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,969,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:10

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:32

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:10

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:32

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:57

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:57

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,893,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:10

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:32

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:52

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:25

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:25

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:25

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:25

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:50

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:12

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:50

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:12

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی