• 07:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:12

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,501,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:12

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,594,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:55

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:17

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,599,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:45

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:12

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:55

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:17

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,868,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی