• 23:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,331,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,612,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,744,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,158,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:12

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,402,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:55

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,571,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,571,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,592,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:57

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:55

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,985,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,985,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,038,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,398,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:55

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,398,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:42

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:42

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:55

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:02

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,864,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:55

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:17

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,163,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:07

  دوشنبه,31 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,163,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
10,256,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:02

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
10,256,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:42

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
10,256,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:42

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
10,256,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی