• 16:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,851,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:37

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:10

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:32

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,031,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:37

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:37

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:12

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,126,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:37

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,126,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,126,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:37

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:12

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,211,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:37

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:27

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:25

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:12

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:22

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:15

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:37

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:50

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:12

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:27

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,826,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:27

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,606,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی