• 13:30

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:52

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:02

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:02

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری