• 14:30

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:52

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:52

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,729,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:52

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:25

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:47

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:55

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:17

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:20

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:42

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:20

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:42

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:35

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:57

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:00

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:35

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:57

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:00

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:00

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:25

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  سه شنبه,19 اسفند

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,814,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری