• 13:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:52

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:22

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,815,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:52

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:37

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:17

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:35

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:57

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,995,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:07

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:07

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:37

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:17

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:32

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:35

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:57

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:22

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,345,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:20

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:42

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:47

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:35

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:57

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,631,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,865,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:17

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,865,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:20

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:42

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:32

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:17

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,193,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:32

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,434,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 05:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:07

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,887,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,669,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:22

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,832,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی