• 05:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:52

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,698,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:52

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,777,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,838,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:42

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,117,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:20

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:42

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,225,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:02

  سه شنبه,28 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,396,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:02

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:37

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,533,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:02

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:02

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:15

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:37

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:02

  سه شنبه,28 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:02

  سه شنبه,28 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:40

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:02

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,710,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:25

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:22

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 05:30

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:52

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:10

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:32

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,327,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی