• 17:15

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:22

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:50

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:12

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:45

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:07

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:07

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:22

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:50

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:12

  جمعه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:15

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:12

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:47

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,558,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:12

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,571,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:12

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:22

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,815,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,865,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,922,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی