• 10:50

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:59

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,670,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:05

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:14

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,767,200 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:19

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:49

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:29

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:05

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:14

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,866,800 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:29

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:40

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:49

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:10

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:19

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:00

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:09

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:29

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:29

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:20

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:29

  جمعه,05 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری