• 05:25

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:34

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:59

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:35

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:44

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:25

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:34

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:59

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:10

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:19

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:25

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:34

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:04

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:25

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:34

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:04

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:04

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,340,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:05

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,549,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:15

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,373,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,479,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:04

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:55

  شنبه,28 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:04

  شنبه,28 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,182,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی