• 10:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:54

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:54

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:54

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:49

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:49

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:49

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:49

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:49

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:54

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:45

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:54

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:05

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:40

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:49

  دوشنبه,06 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی