• 06:55

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,246,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,257,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,469,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:09

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:35

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:44

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:09

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:59

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:35

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:44

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,913,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:50

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:59

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:35

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:44

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:50

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:59

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:55

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:39

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:35

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:44

  چهار شنبه,20 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی