• 11:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:34

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:49

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:34

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,717,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,728,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,770,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,876,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:04

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:14

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:34

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,035,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:14

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:04

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:34

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,226,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,438,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:10

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,671,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:34

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:04

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:14

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:04

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,687,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:04

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:25

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:34

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:55

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:04

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:05

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:14

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:49

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,042,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
3,678,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:24

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:40

  جمعه,24 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:49

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبريز ، ایران
4,314,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی