• 13:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:04

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,089,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,102,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:04

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,362,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,610,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:04

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,636,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:54

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,995,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:05

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:14

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:54

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:54

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,160,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:55

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:04

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,170,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:54

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,151,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:54

  دوشنبه,27 اردیبهشت

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,681,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی