• 05:55

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:04

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:55

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:04

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:19

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,041,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:09

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,094,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:09

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:19

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:29

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:09

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:29

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:19

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:09

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:10

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:19

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:20

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:29

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:50

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:54

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:54

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:49

  یکشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری