• 08:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:29

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,677,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:20

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:29

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,677,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:19

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:04

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:35

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:44

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:55

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:04

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:19

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,461,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:10

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:19

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:50

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,718,800 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:50

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:59

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,718,800 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:14

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:05

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:14

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  یکشنبه,30 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,041,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی