• 05:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:49

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:39

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,827,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:20

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:29

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:20

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:29

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:44

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:20

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:29

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:44

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:50

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:59

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:35

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:44

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:49

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:49

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,496,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:05

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:14

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:49

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,026,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:20

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:29

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:49

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,086,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:15

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  سه شنبه,02 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری