• 17:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:49

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:49

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:19

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:10

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:19

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:49

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:40

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:49

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:39

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:20

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:29

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:50

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:59

  شنبه,03 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی