• 22:00

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,772,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:05

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:14

  چهار شنبه,14 خرداد

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,609,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری