• 05:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:24

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:24

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,891,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,074,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:05

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:14

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:29

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:29

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:29

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:59

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,074,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:59

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:59

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:44

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:44

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:35

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:44

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,220,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,259,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,442,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:19

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,523,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,970,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری