• 07:15

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:24

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,568,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:15

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:24

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,652,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:30

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:39

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:39

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 10:55

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:04

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:40

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:49

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,102,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:44

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,352,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:50

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:59

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:00

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  دوشنبه,04 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری