• 18:55

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:49

  دوشنبه,07 بهمن

فروردگاه زاهدان , زاهدان ، ایران
4,671,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:55

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:49

  دوشنبه,07 بهمن

فروردگاه زاهدان , زاهدان ، ایران
5,656,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:39

  دوشنبه,07 بهمن

فروردگاه زاهدان , زاهدان ، ایران
5,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 06:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  دوشنبه,07 بهمن

فروردگاه زاهدان , زاهدان ، ایران
6,483,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  دوشنبه,07 بهمن

فروردگاه زاهدان , زاهدان ، ایران
7,045,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  دوشنبه,07 بهمن

فروردگاه زاهدان , زاهدان ، ایران
10,861,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی