• 21:45

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:42

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:12

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,842,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:45

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:42

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,842,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:47

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,407,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:47

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,683,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:47

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,959,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:47

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,234,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:50

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:47

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,657,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:45

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:42

  یکشنبه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
8,840,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Boeing
سیستمی