• 23:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,976,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,251,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:10

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:55

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:55

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:25

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,505,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,857,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:50

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:50

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:50

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,01 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,823,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:10

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:40

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:35

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:05

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:35

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:05

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 07:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:20

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:50

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:20

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:50

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,191,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:25

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,30 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
10,271,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری