برج سنگی با کتیبه کوفی

قزوين
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر