تکیه معاون الملک

کرمانشاه
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر