خانه حاج مصور الملکی

اصفهان
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر