دریاچه نمک

خور و بيابانك
نوع جاذبه : طبیعی
ثبت نظر