سواحل دریاچه ارومیه

ارومیه
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر