طاق سنگی های جونقان

شهرکرد
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر