مسجد حاج شهباز خان

کرمانشاه
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر