میدان گنجعلی خان

کرمان
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر