چشمه آب معدنی قاسم آباد

رفسنجان
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر