مدرسه عباسقلی خان

مشهد
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر