پیست اسکی دیزین

شهر کرج- 6 کیلومتری روستای ولایت رود
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر