گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

آمل
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر